Tag Archives: संस्कृतलघुचित्रम्

संस्कृतलघुचित्रम्

‘लोभमदमात्सर्यादयः रिपव: अस्मदन्तरङ्गे एव निवसन्ति । ज्ञानोदये जाते परस्परप्रीतिः जागर्ति । षण्णां रिपूणां नाशनात् सच्चिगानन्दस्वरूपी भगवान् दृश्यते’ इत्येतं सन्देशं साङ्केतिकतया निरूपयति ‘वरदायिनी शिला’ (The boon Rock) इत्येतत् लघुचित्रम्। ‘वसिष्ठक्रियेषन्स्’ द्वारा निर्मितस्य एतस्य निर्मापकौ स्तः सन्ध्याप्रसाद, रामप्रसाद के. एस्. च । निरूपयितुम् अत्र कश्चन प्रयासः कृतः । चित्रमेतत् Youtube मध्ये द्रष्टुं शक्यम् । Link –

अन्यानि अपि संस्कृत-चलचित्राणि अस्माकं जालपत्रे   अत्र  दृष्टुं शक्यानि।